نقشه دیواری-اطلس جهان

مدل A : ترکیب تصویر ماهواره ای زمین با توپوگرافی ( ژرفاسنجی ) دریاهاست که ظاهر زیبا و طبیعی دارد . مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

ترکیب 8 موزاییک ( رزولوشن هرموزاییک 21600 پیکسل ) – عرض تصویر 30 متر – طول 15 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

تصویر ماهواره ای جهان

مدل B : ترکیب تصویر ماهواره ای زمین با توپوگرافی ( ژرفاسنجی ) دریاهاست که ظاهر زیبا و طبیعی دارد . مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

ترکیب 8 موزاییک ( رزولوشن هرموزاییک 9000 پیکسل ) – عرض تصویر 12/7 متر – طول 6/30 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل C : ترکیب تصویر ماهواره ای زمین بدون توپوگرافی دریاها که ظاهر زیبا و طبیعی دارد . مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

ترکیب 8 موزاییک ( رزولوشن هرموزاییک 9000 پیکسل ) – عرض تصویر 12/7 متر – طول 6/30 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل D : ترکیب توپوگرافی زمین و اقیانوسها به شکل بیضوی . مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

رزولوشن تصویر به پیکسل ( 15000*7300) – عرض تصویر 5 متر – طول 2/5 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل E : توپوگرافی زمین و اقیانوسها به صورت برجسته و استخراج شده از گرید ارتفاعی . مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

رزولوشن تصویر به پیکسل ( 21600*10800) – عرض تصویر 7/6 متر – طول 3/8 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل F : توپوگرافی زمین و اقیانوسها به صورت برجسته و استخراج شده از گرید ارتفاعی با نمایش رودهای مهم جهان و دریاچه ها . مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

ترکیب 18 موزاییک رزولوشن تصویر هر موزاییک به پیکسل ( 3600*3600) – عرض تصویر 2/3 متر – طول 1/20 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل G : توپوگرافی زمین و اقیانوسها به صورت برجسته و استخراج شده از تصویر ماهواره های و گرید ارتفاعی و نمایش کف اقیانوسها با نام های مهم دریاها .  مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

رزولوشن تصویر به پیکسل ( 13173*22548 ) – عرض تصویر 7/9 متر – طول 4/6 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل H : توپوگرافی زمین به صورت برجسته و استخراج شده از گرید ارتفاعی و نمایش کف اقیانوسها بدون برجستگی  .  مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

رزولوشن تصویر به پیکسل ( 10800*21600 ) – عرض تصویر 7/6 متر – طول 3/8 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل I : توپوگرافی زمین و دریاها به صورت برجسته و استخراج شده از گرید ارتفاعی   .  مناسب پس زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

رزولوشن تصویر به پیکسل ( 10800*21600 ) – عرض تصویر 7/6 متر – طول 3/8 متر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان افزودن نقشه و مرزکشورها و اطلاعات درخواستی به سفارش – سفارش به ابعاد درخواستی – امکان چاپ همین تصویر به تنهایی

مدل J : نقشه کشورهای جهان با پس زمینه توپوگرافی نقش برجسته ( hillshade) قابل سفارشی سازی و ترکیب با پس زمینه های سایر مدل ها.  مناسب دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

عرض تصویر 103 سانتیمتر – طول 54 سانتیمتر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان سفارشی سازی – سفارش به ابعاد درخواستی

اطلس جهان به صورت کروی

مدل K : نقشه کشورهای جهان با پس زمینه توپوگرافی نقش برجسته ( hillshade) قابل سفارشی سازی و ترکیب با پس زمینه های سایر مدل ها.  مناسب دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

عرض تصویر 103 سانتیمتر – طول 57 سانتیمتر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان سفارشی سازی – سفارش به ابعاد درخواستی

نقشه زیبای توپوگرافی جهان

مدل L : نقشه کشورهای جهان با پس زمینه توپوگرافی نقش برجسته ( hillshade) قابل سفارشی سازی و ترکیب با پس زمینه های سایر مدل ها.  مناسب دکوراسیون و تزیین سالن ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . مشخصات این مدل :

عرض تصویر 120 سانتیمتر – طول 70 سانتیمتر – کیفیت عالی برای چاپ – امکان سفارشی سازی – سفارش به ابعاد درخواستی

نقشه دیواری اطلس جهان

برای سفارش هرگونه نقشه ها و اطلس های دیگری که نیاز دارید با ما تماس بگیرید .

error: Content is protected !!