مهارت ساخت گز اصفهان

گز مشهورترین شیرینی سنتی استان اصفهان است که از دیرباز مورد توجه عامه مردم ایران و دیگر ملل همسایه بوده است.  . ماده اصلی گز انگبین از شهد گیاه گون گز به دست می آید.  ویژگی خاص آن گرم برای سردی مزاج ، دارویی مناسب است؛ لیکن اینک تولید کنندگان گز به سبب حفظ بازار و جذب انواع مخاطبین خود به تولید سه نوع گز می پردازند: 1- گز انگبینی که از شهد گیاهان خانواده گون ساخته می شود 2- گز عسلی که شیرینی آن از عسل است. 3- گز  شکری که با شکر و گلوکز شیرین و ساخته می شود. برای استحصال گزانگبین از بوته گون از چهار ابزار استفده می شود: غربالی کوچک با توری از جنس روده گوسفند، ابرکو وسیله ضربه زدن به بودته، کمسیله وسیله بلند کردن بوته، کیسه پارچه ای از جنس کتان برای جمع کردن انگبین. مغز پسته، خلال بادام، سپیده تخم مرغ، گرانگبین مواد اصلی ساخت گز هستند.

error: Content is protected !!
Scroll to Top